Undervisning

Skolen er opdelt i en underskole, fra børnehaveklassen til og med 3. klasse, en mellemskole fra 4-6 kl. samt en overskole med 7-9.klasse. Dertil har skolen et veletableret center for specialundervisning.

Børnehaveklasse

I børnehaveklassen vil vi skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet.

Vi tilrettelægger al læring og aktivitet, så det taler bedst muligt til lige præcist barnet i børnehaveklassealderen. Her tænker vi ikke bare på barnets evne til boglig læring. De typiske træk for den 6-åriges fysiske, sociale og kognitive udvikling tager vi også med i betragt- ning. Denne tilgang til undervisningen er kendetegnende for steinerpædagogikken hele vejen op gennem grundforløbet og de videregående klassetrin.

Børnehaveklassens læring tager udgangspunkt i det 6-årige barns udviklingstrin hvor barnet lærer ved efterligning. Barnets tryghed sikres gennem en rytmisk opdeling af dagen i perioder med samling (f.eks. til morgensang, rim, remser og sanglege) og i perioder med fri leg.

Ugens rytmer kan være opdelt efter maling, eurytmi, modellering, bagning etc. Der følges med i årets rytmer gennem årstidsfesterne, som hver har tilknyttet bestemte sange og aktiviteter, f.eks. fletning af høstkranse og fremstilling af lanterner.

Leg er vigtigt i børnehaveklassen fordi den styrker barnets forestillingsevne, træner sociale færdigheder og hjælper til at bearbejde indtryk og tanker. Gennem egentlige foredrag øver eleverne sig i den mundtlige fremstilling.

Gennem eventyr og fortællinger kommer barnet i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog. Rim, remser og sange ledsages af bevægelse og rytme og opleves på denne måde med hele kroppen samtidig med, at barnet udvikler sit kropssprog. Barnet får mulighed for at skabe billeder gennem tegning, maling, modellering, dukketeater og teaterleg.

 

Skole
Eleverne har så vidt muligt den samme klasselærer fra 1-3.kl, fra 4-6 kl. og fra 7-8.kl. I 9 kl får eleverne en klasseleder. Klasselæreren varetager hovedfagsundervisningen i dagens to første timer. Klasselæreren underviser evt. også andre fag, men en del fag vil blive varetaget af andre faglærere.

Idealet er, at klasserne har den samme klasselærer i alle år i underskole og mellemskole idet klasselæren på denne måde kan følge barnets udvikling i en tæt personlig kontakt og i det faglige sørge for at hjælpe eller udfordre barnet på de udviklingstrin, som barnet befinder sig på.

1.- 8. klasse

Eleverne er aktive deltagere i læreprocessen. Derfor bruges der ikke standardiserede lærebogssystemer. Læreren laver og vælger selv sit undervisningsmateriale. Eleverne fremstiller selv deres lærebøger ud fra den fortællende, billedrige og levende undervisning, der på den ene side følger en undervisningsplan, og på den anden side løbende tilpasses den enkelte klasse og den enkelte elevs behov. Indholdet af undervisningsplanen er tilrettelagt således, at eleverne får kundskaber om, og kan indleve sig i det, som de ud fra deres aldersmæssige udvikling har brug for.

Skolen forventer, at lærerne optræder som forbillede for eleverne og er i besid- delse af en naturlig autoritet i forholdet til disse, og er afpasset elevernes alder. De voksne er både elevernes med- og mod- spillere i en proces, hvor undervisningen går fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene.

8. klasse afslutter med en 3-måneders- opgave. De selvvalgte emner er så forskellige som musik/astronomi/teknologi/ arkitektur/film/skønlitteratur/biografi/ journalistik/historie

Overskole (9.kl)

I 9.kl. arbejder eleverne både tematisk og projektorienteret undervist af forskellige lærerkræfter som ofte er hentet udefra. Der er tale om fagspecialister der på hver sin måde søger at tænde den ild der måtte ulme som gløder i det enkelte barn. Den ild der tændes handler om den særlige interesse den enkelte elev kan mønstre for et emne eller et fag. Det være sig teoretisk, praktisk eller musisk.

Ud over det ovenstående, modtager eleverne undrevisning i: 

Kunstneriske fag ( alle klassetrin)

Når eleverne på en Steiner skole maler, tegner, plasticerer eller hugger i sten,
er processen vigtigere end resultatet. Gennem processen øver børnene færdigheder ud over de rent kunstneriske, og de får mulighed for at mærke sig selv i forhold til en lang række materialer. Steinerlærere bestræber sig på at udvikle deres elevers tænkning, kreativitet og personlighed
på en afbalanceret måde. Lærerne, som underviser i de kunstneriske fag, er oftest uddannet inden for disse. Det gør, at eleverne lærer af fagpersoner, som brænder for netop deres kunstart.

Sang og musik ( alle klassetrin)

Sang og musik fylder meget på en Steiner skole, og det er imponerende at se en hel 5. klasses elever spille Mozartpå violin, bratsch og cello – ikke fordi de har en særlig musisk begavelse, men fordi de alle kan lære det, når motivation og engagement er til stede.

Rudolf Steinerskolen i København har sit eget symfoniorkester. Der afholdes løbende store musikbegivenheder /koncerter . Her viser alle elever, hvad de har arbejdet med den første halvdel af skoleåret (julekoncerten) og hele året (sommerkoncerten).

Musikundrevisningen er obligatorisk.

IT (overskolen)

Skolens pædagogiske mål er at alle elever ved slutningen af 9. klasse bliver i stand til både at håndtere den viden de selv deler, men også den information de søger gennem både sociale og globale medier, idet de ad den vej opnår de faglige kompetencer, der er sammenlignelige med de ønskede for folkeskolen. Undervisningen gives både tværfagligt, periodisk og som små kurser i disse årgange.


 

Specialpædagogisk tilbud

Skolen er ikke certificeret til at have en særlig specialundervisningsprofil, men den tilbyder specialundervisning. Specialundervisningen varetages af kompetente lærerprofiler og ressourcepersoner.

Skolen har etableret et Special Pædagogisk Center (SPC), som koordinerer specialundervisningen for de elever, der vurderes at have behov for det. Specialundervisningen kan enten foregå som støtte i klassen, individuelt eller på mindre hold. I tilfælde af behov for det, bliver der afholdt tværfaglige netværksmøder, hvor forældre, skolepsykolog, klasselærer, specialundervisningskoordinator og andre relevante personer er til stede. Her vurderes, hvad der skal gøres for den enkelte elev. Der kan være tale om indlæringsvanskeligheder,dysleksi, forskellige diagnoser og eller sociale problemer.

Før du udfylder en ansøgning om optagelse på skolen, anbefaler vi at du sætter dig ind i skolens pædagogiske fundament, faglige mål for undervisningen, samt de generelle krav.

Ansøgning om tilskud til SP elever følger de gældende regler fra STUK/SPS-styrelsen.

Særligt for elever med læsevanskeligheder 
Skolen tilbyder særlig tilrettelagt læseundervisning for elever med læsevanskeligheder eller ordblindhed. Der ansøges om IT rygsæk og indmeldelse i NOTA, hvis dette er relevant.
Skolens læsevejleder har mulighed for at læseteste elever, samt følge op på elevernes læseudvikling.
Ved mistanken om ordblindhed foretages den nationale Ordblindhed test i tidsperiode fra marts-juni.
I mindre klasser har skolen mulighed for at tilrettelægge en tidlig indsats, hvis der vurderes risiko for ordblindhed på baggrund af tidlig identifikation med Ordblinderisikotesten.
Skolen har gode resultater i forhold til at styrke og vejlede både elever med både dysleksi og andre læse- og skrive vanskeligheder. Vi tilbyder vejledning af forældre, dette i samarbejde med PPR.