Skolens politik

Til forældre

1. Billeder
Skolen offentliggør løbende diverse stemningsbilleder, fra skolens fælles arrangementer.  Der er tale om fælles situationsbilleder, portrætbilleder anvendes ikke. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, dette iht. interesseafvejningsreglen i pesondatalovens §6,stk 1, nr. 7.
Hvis du ikke ønsker, at dit barn er med på skolens fælles situationsbilleder, skal du meddele dette til skolen. Læs mere vedr. skolens situationsbilleder her:  billeder_policy

2. Restancepolitik​
​Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfældet hvor restancen er 3 måneders betaling – og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning – vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

For sen afhentning af børn i SFO og børnehaven Soria Moria

Børn skal hentes til tiden:

  • Børnehaven Soria moria lukker kl 16.30
  • SFO´en lukker kl 16.25

Sent afhentning registres, og du får besked herom via din mail.

1.mail og den 2.mail = påmindelse

3.mail= opkrævning af et gebyr 350 kroner

3. Fraværsprotokoller

Fraværsprotokollerne opbevares  i 1 år. Formålet med dette er skolens behov for egen statistik og løbende fravær-evaluering. Efter et år, kasseres protokollerne.

4. Eksamensbeviser

Rudolf Steiner Skolen i København er en eksamensfri skole. Vidnesbyrd opbevares i henhold til lovgivning om arkivalier, det vil sige at disse slettes ikke.

5. Samarbejde med Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR)

Før det evt. samarbejde med PPR indledes, udfylder forældrene “en samtykkeerklæring”ift. udveksling af oplysninger.

6. Fravær
 

6.1 Sygdom

Skolen skal altid modtage en hurtig meddelelse om elevenes fravær- dvs. klasselæreren kontaktes, når eleven er syg.

Skolen har undervisningspligt, og har derfor pligt til at føre protokol med elevernes fravær.

Kontakten mellem klasselæreren og forældrene er vigtig, fordi den er en forudsætning for hurtigt at kunne konstatere tilfælde, hvor barnet eventuelt har brug for hjemmeundervisning. Ordningen er således betryggende for såvel hjem som skole.

 

Konstateres der fravær på over 20 dage, vil skolen indkalde forældrene til en samtale med henblik på at undersøge baggrunden. Der skal således udarbejdes handleplan for familien, således at familien bedst kan støtte op om barnet og sikre en god skolegang. Udeblivelse fra mødet, eller manglende overholdelse af handleplanen, udløser en bekymringsskrivelse til kommunen.

Bemærk: Atypiske fraværsmønstre kan udløse en bekymringsskrivelse, hvis klasselæreren konstaterer en bekymring omkring barnets trivsel og udvikling.

 

6.2 Fri fra skolen
Skolen anmoder om, at det kun er i begrænset omfang, at eleverne tages ud af skolen uden for skoleferierne, da det ofte er til gene for arbejdet med eleven og klassen. Når forældre vælger at lade deres barn få fri fra skole, er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan ”glide ind” i klassen igen.

Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasselæreren, og mere end 3 dage indhentes tilladelse fra skoleledelsen.

 

6.3 Fritagelse fra fagtimerne
Som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for undervisningen. Dette gælder alle fag, også idræt og musikundrevisningen. På vores skole har alle fag den samme værdi.

Hvis der er tale om helbredsmæssige udfordringer/ sygdom kan der anmodes om en fritagelse.

Der er således tale om en tidsbegrænset fritagelse, som har en slutdato- medmindre der foreligger en lægeerklæring. For elever med fritagelse gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne.

Ved længere tids varighed kan der evt. laves aftale med skolelederen om anden udnyttelse af timerne.

 

6.4 Skal du rejse jorden rundt / udstationering
I følge friskoleloven skal familier, der fx skal bo i udlandet en periode og derefter ønsker at komme tilbage til skolen, udmelde børnene og siden indmelde dem igen. Der kan ikke gives en egentlig orlov, da skolen så forpligter sig til at varetage langdistance undervisning.

I følge friskoleloven kan elevens plads ikke holdes ved at betale skolepenge mens man er bortrejst.

Indmelding efter endt ophold ude er efter skolens normale optagelsesprocedure og afhænger af elevtallet i hver enkelt klasse.

Skolen er altid åben over for at finde den mest hensigtsmæssig løsning for alle parter.

7. Forsikring
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt
af skolen. Eleven / forældrene bærer selv risikoen for ulykkestilfælde, som
skolen ikke er ansvarlige overfor, f.eks hvis en elev får en bold i ansigtet og
knækker en tand. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkeforsikring, ligesom ødelagte bøger, mobiltelefoner og medbragt
tøj. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens
løsøre,samt bygningen (f.eks.ruder) Vi anbefaler derfor , at elevernes
forældre tegner en familie- og ulykkeforsikring.

8. Mobiltelefoner
Vi gør opmærksom på at vi er mobilfri skole, hvilket betyder, at telefonerne
er slukket i timerne. Vi opfordrer forældre til at være mobilfri så længe
man befinder sig på skolen. Tak!

 

9. Mobningspolitik

Definition af mobning: 

Mobning er, når en eller flere med vilje, systematisk og gennem længere tid driller, truer, slår og/eller tvinger nogen til at gøre noget, eller holder nogen bevidst udenfor. Mobning er også, hvis nogen systematisk overskrider andres grænser verbalt og fortsætter med dette, selvom vedkommende bliver bedt om at stoppe.

Skolen accepterer ikke mobning, herunder ikke sexistiske, racistiske og lignende adfærd på skolen. 

Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et  trygt socialt miljø, som er grundlag for al sund læring . Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem for både mobning og andre former for krænkelser. 

Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger finder sted, vil vi naturligvis kontakte alle parter. 

OBS. Ikke alle negative handlinger er mobning. Drilleri er ikke i sig selv mobning, det kommer an på, ‘hvad der drilles med’, og hvordan den udsatte person selv opfatter det. Enkeltstående episoder med ubehagelige oplevelser som verbale eller fysiske angreb er ikke identisk med mobning, men tages de enkelte episoder ikke alvorligt, kan det udvikle sig til mobning.

 

Således arbejder vi med trivsel og med at undgå mobning

Generelt arbejdes der i kollegiet, på en ugentlig basis, med de enkelte elevers udvikling og trivsel. Der orienteres om problemerne og alle lærere arbejder med observationer og pædagogiske løsningsforslag. De aktuelle problemer observeres løbende og forslag bringes i spil til problemet er løst.

Skolen er også bevidst om, at et tæt samarbejde er mellem skolen og forældrene er væsentligt i denne sammenhæng. 

Handleplan

Konstatere der mobning i klassen, skal der udarbejdes en handleplan, som skal overholdes. En handleplan kan indeholde:

 

  • Samtaler med børnene enkeltvis, for at få nøjere kendskab til, hvad de enkelte børn oplever, og for bedre at kunne hjælpe med at ændre klassekulturen.
  • Konkret plan med en møderække- f.eks forældremøder, individuelle møder.
  • Der lægges op til at alle tager ansvar, og at ingen kommer til at fremstå som ”den ansvarlige”. Vi lægger vægt på et fælles gruppeansvar.
  • Der aftales regler om ændret klassekultur og adfærd.
  • Der aftales, at der løbende følges op på elevens og klassens trivsel og fælles adfærd. Forældrene vil løbende blive informeret om klassens trivsel
  • evt. inddragelse af professionelle konsulenter .

Hvis handleplanen ikke overholdes, vil de elever,  som ikke overholder handleplanen, blive udskrevet af skolen. 


Til jobsøgende

Jobansøgninger opbevares maks. 6.mnd. Efterfølgende bliver de slettet


Til dig som er hjemmesidebesøgende

EU ønsker at styrke beskyttelsen af personoplysninger og har derfor erstattet databeskyttelsesdirektivet med databeskyttelsesforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Rudolf Steiner Skolen i København har forpligtet sig til at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre dit privatlivs fred online. Al behandling af personlige oplysninger, som genereres via denne hjemmeside, vil være i fuld overensstemmelse med den nationale lovgivnings regler om behandling af personlige oplysninger, således som det fremgår af følgende erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er udarbejdet af steinerskolen.

Privatlivspolitik
Cookies
Vores hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger
Generelt
Persondata er alt, der direkte eller indirekte kan henføres til dig – også selvom det kun er muligt for særligt indviede at forstå, hvem oplysningen vedrører.

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Vi anvender oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af hjemmesiden, hvilke links du klikker på, geografisk placering, etc. videregives ikke til uvedkommende tredjepart.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 

Generel information vedr. indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontoret@steinerskole.dk . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.