Formål, mål og værdigrundlag

Formål

Rudolf Steinerskolen i København har til formål at drive en 10. årig enhedsskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Skolen har til formål at skabe et trygt og motiverende undervisningsmiljø, samt sikre en høj faglighed. Rudolf Steinerskolen i København er en nutidig, moderne og progressiv Rudolf Steiner Skole, som hviler på de traditionelle steinerpædagogiske metoder og værktøjer. Vi bruger musik og kunst til at understøtte det pædagogiske arbejde.  Vi spørger gerne kritisk ”Ved vi, hvorfor vi gør, som vi gør?”

Dette gør vi også for at udfordre  os selv som en nysgerrig, moderne, og innovativ skole.

Mål

Skærmbillede 2017-03-08 kl. 14.30.23

Det er skolens pædagogiske mål at fremme elevernes individuel læringspotentiale med respekt for egne forudsætninger og muligheder. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende menneske. Den bærende idé i Steiner-pædagogikken er troen på det enkelte menneskes uendelige muligheder. Undervisningen tilrettelægges i de mindre klasser således at den tilgodeser individet i gruppen, og i de store klasser gruppen i individet. For først når JEG bliver til OS fødes fællesskabet.

Skolen arbejder med det hele menneske, og undervisningen bygger på fem bærende søjler:

  • undervisning i de boglige fag (humanistiske og naturfaglige fagområder)
  • undervisning i to fremmedsprog fra 1.klasse
  • undervisning i kunstneriske og håndværksfag
  • undervisning i musik og instrument
  • undervisning i bevægelse

Undervisningen skal udfordre og udvikle eleverne til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og indlevelse, kritisk sans, evne og vilje til samarbejde, kreativitet og initiativ, gode arbejdsvaner og glæde derved, samt forståelse og empati.

Værdigrundlag

Vi tror på en skole der, igennem et stort gensidigt engagement, udvikler hele mennesker med fantasi, kreativitet og handlekraft. Nye verdensborgere, der hviler i sig selv og ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Hvor tillid, mod og samarbejde er resultat af de beslutninger og den kultur, der udleves hver dag på vores skole.

Vi er prøve-fri skole

På en Steiner skole giver lærerne ikke karakterer og eleverne går ikke til afsluttende prøver. Tanken er, at eleverne skal lære for livet, og fordi de oplever det som meningsfuldt – ikke fordi de skal opnå gode karakterer.

Bliver mit barn vurderet?

Lærerne ser selvfølgelig alle elevarbejder, men i stedet for at give karakterer, skriver de individuelle vurderinger. I hvert fag skriver læreren en udførlig vurdering af elevens personlige udvikling og læring. Dette skrift kalder vi et vidnesbyrd. Vidnesbyrdene indeholder lærernes vurdering af eleven både fagligt og socialt.Der lægges vægt på at styrke elevens læringslyst og motivation.

Hvordan kommer mit barn videre på en ungdomsuddannelse, når han/hun ikke får karakterer? 

Alle vores elever kommer videre i uddannelsessystemet, alt efter om dit barn vælger en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse, 10. kl, en efterskole, eller en Steiner HF.

  • Vælger dit barn en efterskole, er det efterskolen, som sørger for elevens afsluttende karakterer.
  • Vælger dit barn en gymnasial uddannelse/ erhvervsuddannelse, bliver dit barn vurderet i 9.kl ift. uddannelsesparathed. Dertil vil klasselæreren udarbejde en vidnesbyrd, som anvendes i forbindelse med ansøgning til en ungdomsuddannelse. Enkelte ungdomsuddannelser indkalder til en personlig samtale, hvor de, på baggrund af den samlede vurdering, tager stilling til, om de kan tilbyde en studieplads netop til dit barn. Skolen har et samarbejde med UU København ( Ungdoms Uddannelsesvejledning)  i forhold til dit barns uddannelsesvalg.
  • Dit barn har også mulighed for at ansøge om at læse videre på Steiner HF, en ny HF uddannelse som tilbydes blandt andet af Vidar og Kristofferskolen. Læs mere på Steiner HFs hjemmesider.