Skolens politik

Til forældre

1. Billeder
Skolen offentliggør løbende diverse stemningsbilleder, fra skolens fælles arrangementer.  Der er tale om fælles situationsbilleder, portrætbilleder anvendes ikke. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, dette iht. interesseafvejningsreglen i pesondatalovens §6,stk 1, nr. 7.
Hvis du ikke ønsker, at dit barn er med på skolens fælles situationsbilleder, skal du meddele dette til skolen. Læs mere vedr. skolens situationsbilleder her:  billeder_policy

2. Restancepolitik​
​Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolens administration med henblik på en betalingsaftale.

Ved manglende betaling pr. den 10. i måneden, hvor indbetaling skal finde sted den 1. i måneden, fremsendes rykker til betaling inden for 8 dage. Derefter fremsendes, pr. den 20. i måneden, 2. rykker med gebyr på. kr. 100,00 og betalingsfrist på 8 dage.

Såfremt betaling stadig ikke er fremkommet til skolen efter 2. rykker vil skolen tage kontakt til den ansvarlige restancehaver, for at sørge for at betaling sker.

I tilfældet hvor restancen er 3 måneders betaling – og der ikke er truffet aftale med skolen om en evt. afdragsordning – vil betalingen blive inddrevet gennem skolens advokat.

For sen afhentning af børn i SFO og børnehaven Soria Moria

Børn skal hentes til tiden:

  • Børnehaven Soria moria lukker kl 16.30
  • SFO´en lukker kl 16.25

Sent afhentning registres, og du får besked herom via din mail.

1.mail og den 2.mail = påmindelse

3.mail= opkrævning af et gebyr 350 kroner

  

3. Fraværsprotokoller

Fraværsprotokollerne opbevares  i 1 år. Formålet med dette er skolens behov for egen statistik og løbende fravær-evaluering. Efter et år, kasseres protokollerne.

4. Eksamensbeviser

Rudolf Steiner Skolen i København er en eksamensfri skole. Vidnesbyrd opbevares i henhold til lovgivning om arkivalier, det vil sige at disse slettes ikke.

5. Samarbejde med Pædagogisk Psykologis Rådgivning (PPR)

Før det evt. samarbejde med PPR indledes, udfylder forældrene “en samtykkeerklæring”ift. udveksling af oplysninger.

6. Fravær
Sygdom
Skolen skal altid modtage en hurtig meddelelse om elevenes fravær- dvs. klasselæreren kontaktes, når eleven er syg.
Skolen har undervisningspligt, og har derfor pligt til at føre protokol med elevernes fravær.
Kontakten mellem klasselæreren og forældrene er vigtig, fordi den er en forudsætning for hurtigt at kunne konstatere tilfælde, hvor barnet eventuelt har brug for hjemmeundervisning. Ordningen er således betryggende for såvel hjem som skole.
Konstateres der fravær på over 20 dage, vil skolen indkalde forældrene til en samtale med henblik på at undersøge baggrunden. Der skal således udarbejdes handleplan for familien, således at familien bedst kan støtte op om barnet og sikre en god skolegang. Udeblivelse fra mødet, eller manglende overholdelse af handleplanen, udløser en bekymringsskrivelse til kommunen.
Bemærk: Atypiske fraværsmønstre kan udløse en bekymringsskrivelse, hvis klasselæreren konstaterer en bekymring omkring barnets trivsel og udvikling.
Fri fra skolen
Skolen anmoder om, at det kun er i begrænset omfang, at eleverne tages ud af skolen uden for skoleferierne, da det ofte er til gene for arbejdet med eleven og klassen. Når forældre vælger at lade deres barn få fri fra skole, er det forældrenes ansvar at sørge for, at barnet fagligt kan ”glide ind” i klassen igen.
Tilladelse op til 3 skoledage gives af klasselæreren, og mere end 3 dage indhentes tilladelse fra skoleledelsen.
Fritagelse fra fagtimerne
Som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for undervisningen. Dette gælder alle fag, også idræt og musikundrevisningen. På vores skole har alle fag den samme værdi.
Hvis der er tale om helbredsmæssige udfordringer/ sygdom kan der anmodes om en fritagelse.
Der er således tale om en tidsbegrænset fritagelse, som har en slutdato- medmindre der foreligger en lægeerklæring. For elever med fritagelse gælder som almindelig regel, at de skal overvære timerne.
Ved længere tids varighed kan der evt. laves aftale med skolelederen om anden udnyttelse af timerne.
Skal du rejse jorden rundt / udstationering
I følge friskoleloven skal familier, der fx skal bo i udlandet en periode og derefter ønsker at komme tilbage til skolen, udmelde børnene og siden indmelde dem igen. Der kan ikke gives en egentlig orlov, da skolen så forpligter sig til at varetage langdistance undervisning.
I følge friskoleloven kan elevens plads ikke holdes ved at betale skolepenge mens man er bortrejst.
Indmelding efter endt ophold ude er efter skolens normale optagelsesprocedure og afhænger af elevtallet i hver enkelt klasse.
Skolen er altid åben over for at finde den mest hensigtsmæssig løsning for alle parter.

  


Til jobsøgende

Jobansøgninger opbevares maks. 6.mnd. Efterfølgende bliver de slettet


Til dig som er hjemmesidebesøgende

Skolen anvender WordPress.